Handlingsplan for FOKK 2010–2012

Revidert 19.11.2010

Planen er retningsgivende for styrets arbeid for perioden 2010-2012 og bygger på FOKKs formål og vedtekter. (Klipt fra vedtektenes formålsparagraf.)

Forening for kjønnsforskning i Norge er en faglig sammenslutning, som arbeider for å:

 • bidra til å bedre rammevilkårene Forskningsrådet, myndighetene og andre institusjoner setter for norsk kjønnsforskning
 • bidra til å synliggjøre betydningen av kjønnsforskning i kultur og samfunn
 • skape møteplasser og legge til rette for kontakt mellom våre medlemmer og mellom kjønnsforskere rundt fag og forskningspolitiske temaer.

I perioden 2010-2012 vil FOKKs styre arbeide for å nå foreningens hovedmål på følgende måte:

FOKK vil prioritere sin forskningspolitiske rolle og bidra til å bedre rammevilkårene Forskningsrådet, myndighetene og andre institusjoner setter for norsk kjønnsforskning gjennom å:

 • Følge opp evalueringen av Norges forskningsråd.
 • Følge opp kjønnsperspektivet i forskningsrådet og spørre hvordan kjønnsperspektivet er ivaretatt i utlysninger og i søknader til NOEN program. (Hvor mye midler gis det til kjønnsforskning? Hvor går midlene? Hvorfor gjøres det ikke kjønnsforskning innenfor visse fagfelt?) Fordele programmene mellom medlemmene i styret.
 • Følge opp når kjønnsforskningsprogrammet nærmer seg avslutning.
 • Delta i høringer.
 • Vurdere om vi skal ta initiativ til å arrangere en høring, gjerne i samarbeid med andre aktører på feltet.

FOKK vil bidra til å synliggjøre betydningen av kjønnsforskning i kultur og samfunn gjennom:

 • To årlige informasjonsskriv i Tidsskrift for kjønnsforskning.
 • Vi kan også delta med en kronikk i den offentlige debatten om kjønn.

FOKK vil bidra til å skape møteplasser og å legge til rette for kontakt mellom våre medlemmer og mellom kjønnsforskere rundt fag og forskningspolitiske temaer ved å:

Nasjonalt:

 • Sammen med Kilden arrangere Kontaktmøte i forbindelse med Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning i oktober hvert år.
 • Sammen med andre miljøer arrangere Kjønnsforskning NÅ!
 • FOKK vil prioritere å delta mer aktivt og være mer synlig når vi arrangerer møter og konferanser sammen med andre.
 • Formidle pågående aktiviteter og diskusjoner gjennom ”FOKK-spalten” i Tidsskrift for kjønnsforskning to ganger i året.
 • Relansere FOKK i aktuelle miljøer i forbindelse med andre aktiviteter og arrangementer

Internasjonalt:

 • Opprettholde båndene til andre foreninger for kjønnsforskning i Norden, ved å invitere de til møter og arrangementer.
%d bloggere liker dette: