BALANSE-tildeling til store forskningsmiljøer

Nytt fra Foreningen i Tidsskrift for kjønnsforsknig nr. 1.2014

Norges forskningsråds arbeid for å øke kvinneandelen i faglige toppstillinger og forskningsledelse, er nå i gang for alvor. BALANSE hadde utlysning av midler i april 2013, og første tildeling kom i november.[i] Forskningsrådet har i første runde gitt støtte til fire prosjekter. NUPI har fått midler til planer om å bedre kjønnslikestillingen i faglige og administrative stillinger, PRIO til et prosjekt om å øke antall kvinnelige professorer og SINTEF til en tiltakspakke rettet mot talentutvikling og kunnskapsutvikling. Universitetet i Bergen skal samarbeide med Høgskolen i Bergen og Rokkansenteret for å bedre kjønnsbalansen blant forskningsledere i Bergen. Forening for kjønnsforskning i Norge vil herved gratulere de ulike forskningsmiljøene med tildelingene!

Det er ennå for tidlig å se noen klare linjer i prioriteringene, men man har trolig gitt støtte til store fagmiljøer som vil gjennomføre med gode resultater. Dette kan igjen brukes som argument for å øke programmets volum på sikt. Her vil Forskningsrådet potensielt kunne vise frem noen suksesshistorier som kan tydeliggjøre hvorfor BALANSE er viktig, for det er ikke til å legge skjul på at ressursene er relativt begrensede sett i lys av de ambisiøse målsetningene.[ii] Svenskenes store satsing på kjønnsbalanse i forskning, VINMER-programmet (2007–2014), hadde totalt et budsjett på om lag en halv milliard svenske kroner. Sammenlignet med dette har BALANSE et begrenset budsjett. For 2014 har Forskningsrådet bevilget 12 MNOK til programmet.

Foreningen synes BALANSE er en ambisiøs og spennende satsning. Vi ser med spenning på utviklingen fremover – forventningene er høye. Det blir interessant å se konsekvensene programmet kan få for kjønnsbalansen innenfor universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og forskningsledende industri. Vi er også avventende til en ny «nasjonal læringsarena» som er en av målsetningene for programmet, og går ut fra at dette på sikt vil bidra til kunnskapsutvikling med betydning ut over de ulike forskningsmiljøene som får tilført midler.

Samtidig er det verdt å minne om at BALANSE oppstod i samme moment som Kjønnsforskningsprogrammet ble lagt ned. Foreningen vil derfor følge nøye med på hvordan kjønnsperspektiver ivaretas bredt gjennom Forskningsrådets portefølje som helhet.

Hilsen styret i Foreningen for kjønnsforskning i Norge

Fredrik Langeland (medlem)
Kari Nyheim Solbrække (leder)
Marianne Løken (nestleder)
Anette Hoel (medlem)
Ingrid Birce Muftuoglu (medlem)
Marjan Nadim (medlem)
Mona Renolen (medlem)
Siri Øyslebø Sørensen (medlem)

Noter
[i] Det er et såkalt «handlingsrettet program» med en varighet på minst fem år (2013-2017).

[ii] I anbefalingen fra programmets eksterne ressursgruppe oktober 2012, kan man lese at ambisjonen er å nå kjønnsbalanse i norsk forskning, og 50 % kvinner i toppstillinger. Se: http://www.forskningsradet.no/prognett-balanse/Forside/1253964606534

Tilbake til Spalte i Tidsskrift for kjønnsforskning

<span>%d</span> bloggere like this: