Dialogmøte om kjønn, likestilling og forskning

Nytt fra Foreningen i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4.2011

FOKK Forening for kjønnsforskning i Norge inviterte til et åpent dialogmøte om kjønn, likestilling og forskning i forbindelse med det årlige kontaktmøtet for kjønnsforskningsmiljøene i Norge. Møtet fant sted den 20. oktober på Holbergs Terrasse Kurs- og konferansesenter i Oslo, fra 14.00 til 16.30. Tittelen på møtet var: «Kjønnsperspektiver i forskning: hva innebærer det å ha kjønnsperspektiver i forskning, og hvordan kan det gjøres?».

Vi i FOKK inviterte representanter fra akademia, forskningsforvaltningen og politikken til å belyse denne tematikken fra ulike innfallsvinkler. Alle instanser synes å være enige om at et kjønns- og likestillingsperspektiv er viktig. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) er opptatt av å innarbeide kjønnsperspektiver i forvaltningen. På departementets nettsider heter det at denne «integreringsstrategien» innebærer «synliggjøring og vurdering av de virkninger politiske beslutninger har for kvinner og menn, jenter og gutter, og hvordan tilsynelatende kjønnsnøytral politikk og forvaltning kan bidra til å opprettholde eller forsterke stereotype kjønnsroller.» Videre har Forskningsrådet en egen policy for kjønn og likestilling som slår fast at «kjønnsforskningsperspektiver bidrar til å styrke forskningens kvalitet og relevans». Felles for disse målsettingene er at økt bevissthet om kjønn bidrar til mer likestilling, som igjen gir økt kunnskapsproduksjon og bedre forskning.

Formålet med dialogmøtet var å diskutere hva slike kjønns- og likestillingsperspektiver kan være, og hvordan disse faktisk blir tatt opp og gjennomført i forskning og i forskningsforvaltningen. Dialogmøtet var delt inn i to hovedbolker. Den første tematiserte fagstrategiske og institusjonelle forståelser av kjønnsperspektiver i forskning. Lise Christensen fra Forskningsrådet informerte om arbeidet med integrering av kjønnsperspektiver, og ekspedisjonssjef
Kari Balke Øiseth (KD) innledet om forskningsprioriteringer fra Kunnskapsdepartementet.Forskerne Unni Langås (UiA) og Merete Lie (NTNU) delte sin kunnskap fra henholdsvis arbeidet med fordeling avf orskningsmidler øremerket kjønnsperspektiver og likestilling og strategier for å bruke slike perspektiver i søknader om midler hos andre aktuelle forskningsprogrammer.

Dialogmøtets andre del rettet søkelyset mot utradisjonelle eller kreative kjønnsperspektiver i forskning. Vi invitere forskerne Tone Bratteteig (UiO) og Anne Jorunn Berg (UiN), som på ulike måter belyste hvordan de bruker kjønnsperspektiver i sine forskningsprosjekter. I løpet av dialogmøtet ble det diskusjon og dialog i plenum. Arnfinn Andersen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress oppsummerte møtet og pekte på utfordringer og mulige strategier for det videre arbeidet med å integrere kjønnsperspektiver og likestilling i forskningen.

Møtet gav en sjelden anledning for representanter fra forskning, forskningsforvaltning og politikk til å møtes. Diskusjonen om hva kjønnsperspektiver og likestilling i forskning skal være, er også høyaktuell i lys av de siste årenes debatt om relevansen av norsk kjønnsforskning.

Vi håper at norske forskere så på dette som en anledning til å øke bevissthetsnivået om hvordan forvaltning og politikk forholder seg til et kjønnsperspektiv. Samtidig håper vi at
byråkrater lærte noe av erfarne forskere innen kjønnsforskningsfeltet.

For mer informasjon om dialogmøtet, se fokk.no.

På vegne av styret i FOKK
Ingvil Hellstrand og Fredrik Langeland
Nettverk for kjønnsforskning, UiS

Noter
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/likestillingsomradet/
integrering_av_kjonnsperspektivet.html?id=1253
2 http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/
Forskningsradets_policy_for_likestilling_og_kjonnspers
pektiver_i_forskning_20072012/1253952273487

Tilbake til Spalte i Tidsskrift for kjønnsforskning

<span>%d</span> bloggere like this: