FOKK i 2003

Mye er på gang i 2003. Styret i Forening for kvinne- og kjønnsforskning (FOKK), med leder Jorid Hovden i spissen, har lagt planer for året vi nå er inne i som det vil kreve mye innsats å følge opp. Målet er både å rekruttere flere medlemmer til foreningen, skape tettere bånd og kontakt mellom kvinne- og kjønnsforskere, og mellom forskere og brukere. Derfor skal det legges til rette for nettverksbygging og lokallag av foreningen. En annen viktig oppgave er å utarbeide forslag til handlingsplan for kvinne- og kjønnsforskning.

Jorid Hovden er leder for styret i FOKK Jorid Hovden er leder for styret i FOKK

Styret har startet arbeidet med å utarbeide forslag til handlingsplan. I prosessen vil medlemmene inviteres til å komme med innspill og forslag. Videre legges det opp til at Handlingsplanen diskuteres på kontaktmøtet i oktober – og at den drøftes og vedtas på generalforsamlingen i juni 2004.

Lokallag

– Styret i FOKK har fått flere henvendelser om å sette i gang lokallag av foreningen, forteller Jorid Hovden.

Dette følges nå opp i praksis. Det nasjonale styret skal legge forholdene til rette ved å sette medlemmer i kontakt med hverandre, for så å overlate det konkrete arbeidet med oppstart til lokale krefter. Kristin Ørjasæter og Ragnhild Sjurseike står i spissen for dette arbeidet i FOKK. I tillegg settes det i gang nettverksbygging på tvers av lokal tilhørighet og geografi. Først ute er studentnettverk som Trude Iversen, studentenes representant i FOKKs styre, arbeider med å få i gang.

Det som skjer i foreningen skal synliggjøres for medlemmene gjennom FOKKs nettsider og gjennom tildelt spalte i ’Kvinneforskning’. Det arbeides også med å få til debattlister på Internett. Her må det imidlertid først gjøres et arbeid med å registrere alle medlemmenes e-post-adresser.

Nordisk konferanse: ’Kjønnsmakt i Norden’

Den store møteplassen i 2003 blir konferansen ’Kjønnsmakt i Norden’. FOKK har gått sammen med NIKK (Nordisk institutt for kvinne og kjønnsforskning), Senter for kvinne og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, Makt og demokratiutredningen og KILDEN om å arrangere konferansen. Deltakere fra hele Norden skal samles på Idrettshøgskolen i Oslo 12.-13.juni. Konferansen skal være en blanding av foredrag, debatter i plenum og parallelle sesjoner med ulike tema. Så langt i planleggingen legges det opp til sesjoner med følgende tema: Pornografisering av det offentlige rom/Omsorgens globalisering/Idrett/Teknologi/Religion og likestilling/Arbeidsliv/Har vi kjønn i akademia? Programmet er enda ikke helt klart. Mer informasjon vil etter hvert bli å finne på KILDEN sine sider.

– Vi håper å få med FOKK-medlemmer og andre interesserte fra hele landet, understreker Jorid Hovden. For å få det til, legges det opp til at deltakere som må reise langt får reisestøtte.

Også i 2004 vil det blir avholdt en nasjonal konferanse, da i tilknytning til ny generalforsamling i FOKK. 2004-konferansen vil ha forskningens forhold til media og medias forhold til kvinne- og kjønnsforskningen, som overordnet tema.

Forskningspolitikk

Fram til nå har styret jobbet en god del med konkrete forskningspolitiske saker, sier Jorid Hovden. I denne sammenheng gjør omorganiseringen av Forskningsrådet, kravet om at kvinne- og kjønnsperspektiv skal integreres i alle programmer og områder, i tilegg til den vedvarende mannsdominansen i Akademia – at utfordringene står i kø.

– Som en frivillig organisasjon har FOKK imidlertid begrenset kapasitet. Det gjør at vi fortløpende må vurdere nøye både hva vi skal gjøre, og hvor det er mest riktig å gjøre noe. FOKK vil imidlertid forsøke å være en kontinuerlig pådriver i forskningspolitiske saker som kan tjene kvinne- og kjønnsforskningens interesser. I denne sammenhengen vil vi bygge opp et nasjonalt kompetansenettverk som kan aktiviseres når viktige saker dukker opp, understreker Jorid Hovden.

FOKK fikk i høst oppdraget med å overta det faglige ansvaret for det årlige kontaktmøtet innenfor kvinne- og kjønnsforskning. I år avholdes dette i oktober/november i Bergen, i forbindelse med møte i Nasjonalt Fagråd for kvinne- og kjønnsforskning.

Et konkret initiativ for å styrke kontakten mellom kvinne- og kjønnsforskningen og partipolitikken, vil også bli tatt nå i vår. FOKK vil sammen med KILDEN invitere representanter for de politiske partienes stortingsgrupper og kvinneorganisasjoner/utvalg til møte. Målet er å utveksle informasjon og orientere om viktige saker kvinne- og kjønnsforskningen arbeider med. Håpet er at dette kan være med å bidra til tettere kontakt mellom politikere og kvinne- og kjønnsforskningen.

– I 2003 vil likevel det mest vesentlige være å få på plass nødvendig infrastruktur og prosedyrer, slik at FOKK kan utvikle seg til en stor og demokratisk medlemsorganisasjon. Vi vil at Foreningen skal utvikle seg til en sentral ressursarena for kvinne- og kjønnsforskningen i Norge, avslutter Jorid Hovden.

 

<span>%d</span> bloggere like this: