FOKKs brev om forskningsmeldingen 2005

FORSKNINGSMELDINGA HAR KOMMET!

Torsdag 17. mars 2005 ble forskningsmeldinga VILJE TIL FORSKNING presentert. Den er offisielt lagt fram 18.3. og kan leses på UFDs nettside fra kl 11.30 i dag fredag 18.3. (se http://odin.dep.no/ufd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/045071-070211/dok-nn.html hvor man også kan klikke seg videre for å se pressekonferansen).

FOKK har vært opptatt av at meldingen skal inkludere kvinne- og kjønnsforskningen og likestilling på en god måte. Foreløpig kan vi dessverre ikke se at dette er særlig godt ivaretatt.

En rask gjennomlesning av sammendraget (som var tilgjengelig 17.3.) viser for eksempel:

– Her er bittelitt om likestilling i akademia – men ingen satsing, kun fortsettelse. Når det for eksempel skal satses på Yngre fremragende forskere og Sentre for fremragende forskning, burde likestilling virkelig vært nevnt – dette er EKSTREMT kjønnsskjeve tiltak. Og hvorfor er det bare kvinneandelen blant prof. II som skal økes? Er det nok med 18% prof. I?

– All satsing (også på grunnforskning og forskningformidling) er forbeholdt naturfag, matte og teknologi – noe som er viktig, men hvor blir det av humaniora og samfunnsvitenskap og kjønn? Behovet er enormt i et samfunn som blir stadig mer komplisert og sammensatt.

-De sier det skal satses på velferdsforskning og demokrati og integrering – men ikke noe om kjønn her heller!

– Når forskningskarrierer skal gjøres attraktive for unge talenter, bør man også tenke at disse talentene finnes hos kvinner. Ikke minst må det være viktig å fokusere på dette innenfor mat-nat-tekno-fagene som det skal satses på!

-Dersom forskning til beste for utvikling av næringslivet (i regioner med potensialer for vekst) og som «mindre velstående land» skal nyte godt av (utvikling) skal styrkes, bør begge kjønns deltakelse og kjønnsforhold være av betydning!

-Det nevnes at Norge skal «utnytte komparative nasjonale fortrinn» for forskning. Velferds-og likestillingssituasjonen kan anses som et slikt! (Japanere, som vi skal utbygge forskningssamarbeidet med, er f.eks. veldig interessert!)

Meldingas første setning lyder: «Forskningspolitikken reflekterer samfunnets vilje til å utvikle ny kunnskap». Vi får håpe og tro at samfunnets vilje til å utvikle kunnskap på kvinne- og kjønnsforskningsfeltet er større enn det denne meldinga reflekterer, og prøve å gjøre en jobb i forhold til å gjøre dette klart for de som videre skal utforme politikken på området. Vi vil si fra om at det finnes en vilje til, og et behov for, kvinne- og kjønnsforskning som foreløpig ikke er godt nok reflektert i meldinga!

FOKK har spilt inn at vi ønsker to strategier:

– Fortsettelse av et spesifikt kk-forskningsprogram

– Mainstreaming, med penger til kk-forskning knyttet til annen forskning Og vi har vært konkrete mht hva som er noen felt det trengs mer kunnskap på, se FOKKs innspill på http://kilden.forskningsradet.no/fokk/.

I forbindelse med det videre arbeidet blir det invitert til et møte om kjønnsforskningens plass i norsk forskning framover. Møtet holdes på Stortinget 12.4. for å få politikere i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Familie-, administrasjons- og kulturkomiteen, Næringskomiteen, samt ledere av kvinnenettverk og kvinnepolitiske sekretærer i tale.

Programmet ser foreløpig ut som følger:

Velkommen v/Nina Kristiansen, daglig leder KILDEN

Hvorfor er kjønnsforskning viktig å satse på i tida framover v/professor Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Mannsforskning – hva og hvorfor v/Jørgen Lorentzen, forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Kjønnsforskning og likestilling i EUs forskningspolitikk v/Solveig Bergman, Direktør ved Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

Kvinne og kjønnsforskningen i et nærings- og regionalt perspektiv v/Elisabet Ljunggren, forsker ved Nordlandsforskning

Spørsmål og dialog

Vi oppfordrer ellers til lokale påvirkningstiltak i tråd med intensjonene fra FOKK. Informér gjerne om det dere eventuelt setter i gang så andre kan inspireres!

Med vennlig hilsen
Rigmor Smith-Gahrsen
Leder i FOKK – Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge
http://kilden.forskningsradet.no/fokk/
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO, Postboks 1040 Blindern, 0315 Oslo

<span>%d</span> bloggere like this: