Handlingsplan for FOKK 2004-2006

Planen er en retningsgivende handlingsplan for styrets arbeid for perioden 2004-2006. Det betyr et dokument som gir retning til videre arbeid i tråd med FOKK’s formål, og som skisserer en oppfølging av de oppgaver og aktiviteter som allerede er i gang.

Synliggjøring

 • være en pådriver i å synliggjøre kvinne- og kjønnskunnskap og betydninger av kjønn gjennom deltakelse i høringer, offentlige debatter og innspill og kontakt i forhold til sentrale myndigheter og Forskningsrådet.
 • være en pådriver når det gjelder formidling av kvinne- og kjønnskunnskap på nye samfunnsområde og innenfor nye fagmiljøer
 • videreføre arbeidet med utvikling og oppdatering av FOKK’s nettsted
 • vurdere behovet for egen logo og egen webadresse
 • formidling gjennom ”FOKK-spalten” i ’Kvinneforskning’ to ganger pr. år fortløpende informasjon til medlemmene gjennom regelmessige nyhetsbrev

Møteplasser

 • Arrangere konferanser, seminarer, kurs og møter for medlemmene i samarbeid med KILDEN og andre fagmiljø på feltet, herunder
  • oppfølging av initiativet og arbeidet med den internasjonale konferansen: ”Kjønn i media”, i Oslo, september 2004.
  • ta initiativ til en internasjonal konferanse i forbindelse med Generalforsamlingen i 2006.
  • videreføre det årlige samarbeidet med Kilden når det gjelder arrangementet av ’Nasjonalt kontaktmøte’ for kvinne- og kjønnsforskningsmiljøene.
  • videreføre samarbeidet med Kvinneuniversitetet Nord om ulike typer kurs og seminarer.

Kontakt og nettverksbygging

Nasjonalt:

 • Engasjere seg i forskningspolitiske saker i samarbeid med kvinne- og kjønnsforskningsmiljøene, KILDEN og Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning.
 • Være pådriver i forhold til Forskningsrådet for å styrke arbeidet med å integrere kvinne- og kjønnsforskningen i alle relevante programmer og prosjekter.
 • Videreutvikle kontakten mellom kvinne- og kjønnsforskningen og det politiske miljøet, blant annet de politiske partiene på Stortinget.
 • Opprette et nærmere samarbeid med sentrale forvaltningsorganer som har likestillingspolitisk ansvar, blant annet Likestillingssenteret.
 • Være pådriver i arbeidet med å utvikle og styrke nettverk for kvinne- og kjønnsforskning blant studenter.
 • Være pådriver i å opprette et nettverk for kvinne- og kjønnsforskere innenfor samiske og etniske minoritetsmiljøer.
 • Være pådriver i å utvikle kontakt med kvinne- og kjønnsforskere uten tilknytning til etablerte miljøer.

Internasjonalt:

 • Styrke kontakt og samarbeid med nettverk innenfor EU og kvinne- og kjønnsforskningen internasjonalt, blant annet:
  • den nordiske foreningen for kvinne- og kjønnsforskning.
  • WISE (Women European Women’ Studies Association).
 • Lage en engelsk presentasjon av FOKK på hjemmesiden.
 • Etablere internasjonale linker på FOKK’s hjemmeside

Rekruttering, økonomi og sekretariat

 • Drive vervekampanjer med 400 medlemmer som mål i 2006.
 • Søke Forskningsrådet , departementer, kvinneforskningssentrene og andre relevante instanser og institusjoner om økonomisk støtte til konferanser og andre deler av FOKK’s faglige virksomhet og drift.
 • Arbeide for å opprettholde og eventuelt øke ressursene knyttet til sekretariatsfunksjonen hos KILDEN.
%d bloggere liker dette: