Handlingsplan for FOKK 2009-2010

Planen er retningsgivende for styrets arbeid for perioden 2009-2010 og bygger på FOKKs formål og vedtekter. FOKK skal:

 1. synliggjøre betydningen av kjønn i utdanning og vitenskap, kultur og samfunn,
 2. skape møteplasser for ulike retninger innenfor kvinne- og kjønnsforskningen,
 3. danne nettverk og fremme faglige diskusjoner mellom medlemmene,
 4. øke kontakten mellom forskere i de etablerte kvinne- og kjønnsforskningsmiljøene og –nettverkene, kvinne- og kjønnsforskere uten tilknytning til etablerte miljøer og nettverk, studenter, kvinnebevegelsen og personer med bakgrunn i eller interesse for kvinne- og kjønnsforskning,
 5. bygge ut samarbeidet mellom nasjonal og internasjonal kvinne- og kjønnsforskning,
 6. fremme formidlingen og bruken av kvinne- og kjønnsforskningen,
 7. synliggjøre kvinne- og kjønnsforskningen i mediene, og
 8. skape bedre økonomiske vilkår for kvinne- og kjønnsforskningen

Under vil vi beskrive hvordan FOKKs styre vil arbeide for å nå foreningens hovedmål i perioden 2009-2010.

FOKK vil bidra til å synliggjøre betydningen av kjønn og av kvinne- og kjønnsforskning og bedre denne forskningens økonomiske kår gjennom å

 • delta i høringer, offentlige debatter og innspill og kontakt i forhold til sentrale myndigheter og Forskningsrådet
 • videreføre arbeidet med utvikling og oppdatering av FOKK’s nettsted
 • engasjere seg i forskningspolitiske saker i samarbeid med kvinne- og kjønnsforskningsmiljøene, KILDEN og Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning.
 • være pådriver i forhold til Forskningsrådet for å styrke arbeidet med å integrere kjønnsforskningen i alle relevante programmer og prosjekter

FOKK vil bidra til å skape møteplasser for kvinne- og kjønnsforskning og fremme faglige diskusjoner ved å

Nasjonalt:

 • arrangere og delta i nasjonale samarbeidsforum med relevante miljøer. I perioden 2009-2010 vil FOKK fortsette som arrangør av Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning i samarbeid med KILDEN i oktober hvert år, og i 2010 vil FOKK arrangere en fagkonferanse i Bergen i samarbeid med SKOK samtidig som foreningen avholder sin generalforsamling
 • formidle pågående aktiviteter og diskusjoner gjennom ”FOKK-spalten” i Tidsskrift for kjønnsforskning to ganger i året
 • forsøke å videreutvikle kontakten mellom kjønnsforskningen og det politiske miljøet, og sentrale forvaltningsorganer som har likestillingspolitisk ansvar, blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • være pådriver i å utvikle kontakt med kjønnsforskere uten tilknytning til etablerte miljøer gjennom informasjonskampanjer og rekrutteringsoffensiver fra FOKK i 2009-2010

Internasjonalt:

 • videreføre medlemskapet i European Platform of Women Scientists (EPWS) og styrke sin europeiske orientering
 • opprettholde båndene til andre foreninger for kjønnsforskning i Norden. I 2009 vil FOKK arrangere fagpolitisk konferanse sammen med en rekke nasjonale og nordiske aktører

For å nå de faglige og strategiske målene vil FOKK

 • styrke sin stilling gjennom å rekruttere flere medlemmer og å nå ut bredere. FOKK skal gjøre en særlig rekrutteringsinnsats inn mot høgskole- og instituttsektoren, og mot å rekruttere yngre krefter.
 • løpende vurdere muligheten til å skaffe finansiering fra Forskningsrådet, departementer, kjønnsforskningsmiljøene og andre relevante instanser og institusjoner for å styrke foreningens faglige og strategiske aktiviteter.
 • arbeide for å opprettholde ressursene knyttet til sekretariatsfunksjonen hos KILDEN.
%d bloggere liker dette: