Innspill til mandat for evaluering av Norges forskningsråd

Til
Kunnskapsdepartementet
Oslo

Tromsø 19. november 2010

Innspill til mandat for evalueringen av Norges forskningsråd

Foreningen for kjønnsforskning i Norge – FOKK deltok på høringsmøtet om den forestående evalueringen av Norges forskningsråd i Oslo 12. november. Vi takker for invitasjonen til å komme med innspill og har følgende kommentarer:

Forskningsrådet har i ”Likestilling og kjønnsperspektiver i forskning. Forskningsrådets policy 2007-2012” pekt på flere likestillingsutfordringer, som kjønnsskjev rekruttering, og på utfordringer knyttet til integrering av kjønnsperspektiv i forskning. FOKK setter pris på at begge disse perspektivene er ivaretatt i Forskningsrådet sin policy for likestilling.

Foreningen mener at både likestillings- og kjønnsperspektivet må inkluderes i mandatet til evalueringen siden dette er tett knyttet til Forskningsrådets overordnede målsetning:

”Forskningsrådet skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ med ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget og bidra til å dekke samfunnets behov for forskning ved å fremme grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon. Forskningsrådet skal også arbeide for å fremme internasjonalt forskningssamarbeid og gi myndighetene råd i forskningspolitiske saker” (vedtektene for Norges forskningsråd § 1).

Vi anbefaler at ”Likestilling og kjønnsperspektiver i forskning. Forskningsrådets policy 2007-2012” legges til listen av grunnlagsdokumenter som skal gjennomgås i forbindelse med evalueringen.

I forslag til mandat heter det at ”Evalueringen skal belyse Norges forskningsråds rolle og funksjon i det norske forsknings- og innovasjonssystemet” og videre at evalueringen skal tematisere rådgivningsfunksjonen, operatørfunksjonen med fokus på virkemidler og møteplassfunksjonen med fokus på formidling og brukergrupper. Alle tre funksjonene har betydning for inkluderingen av likestillings- og kjønnsperspektiv i forskning. Likestillings- og kjønnsperspektivet må derfor inkluderes i evalueringen av alle disse tre funksjonene.

Vi legger særlig vekt på at kjønnsperspektivet evalueres i operatør- og finiansieringsprosessen, det vi oppfatter som Forskningsrådets kjernevirksomhet.

Mandatet for evalueringen bør evaluere integreringen av kjønns- og likestillingsperspektiv:

  • i utvikling av nye forskningsprogram,
  • oppnevnelse av utvalg,
  • utlysning,
  • søknadsprosess,
  • evaluering og
  • tildeling

I dette inngår også å evaluere hvordan informasjon om likestillings- og kjønnsperspektiv som etterspørres i utlysninger og søknader i praksis blir vurdert, brukt og evaluert i rådets behandlinger og tildelinger. Dette innebærer samtidig et behov for økt gjennomsiktighet i Forskningsrådets finansieringsfunksjon, fra utarbeidelse av program, via review og tildelingskriterier til hvordan resultater formidles.

Kjønnsforskning er et tverrfaglig emne eller – perspektiv og mye av spenningen i finansieringsfunksjonen er knyttet til forholdet mellom disipliner og tverrfaglige miljøer.

Vi ber om at evalueringen også vurderer hvordan tverrfaglige tema, som for eksempel kjønnsforskning, ivaretas i dette spenningsfeltet.

Foreningen for kjønnsforskning i Norge mener altså at det er viktig å inkludere kjønns- og likestillingsperspektivet i alle nivå og faser av evalueringen, og at Forskningsrådets egen policy på feltet er et utmerket redskap til dette formålet. Kjønns- og likestilling må inngå i mandatets overordnede formuleringer og i beskrivelsen av kriterier og forhold som skal vurderes i evalueringen.

Med hilsen

Marit Aure
Foreningen for kjønnsforskning i Norge

<span>%d</span> bloggere like this: