Med viten og vilje

Nytt fra Foreningen i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1.2013

Regjeringen legger våren 2013 fram den første stortingsmeldingen om likestilling mellom kjønnene på 20 år. Årets første arbeidsoppgave for styret i Foreningen for kjønnsforskning har i denne forbindelse vært å formulere et høringssvar til NOU 2012:15 Politikk for likestilling.

Foreningen synes utvalget med denne meldingen fortsetter det grundige arbeidet som ble lagt ned i NOU 2011:18 Struktur for likestilling. Også denne gangen har utvalget levert en svært grundig og kunnskapsbasert plattform for en mer helhetlig framtidig likestillingspolitikk. Som en kontrast til etablerte forestillinger om en nasjon som av mange omtales som verdensmester i likestilling, viser meldingen at Norge preges av store kjønnsforskjeller som dagens likestillingspolitikk ikke har tilstrekkelige virkemidler til å endre i ønsket retning. Samtidig fremhever utvalget enkeltsatsninger innen likestillingsfeltet som synes å fungere godt, og som det derfor er hensiktsmessig å bygge videre på. Bildet som gis av norsk likestillingspolitikk i meldingen er med andre ord bredspektret.

Vi mener også at utvalget har adressert likestillingsutfordringene i det norske samfunnet og hvordan disse reproduseres, på en relevant måte. Særlig mener vi at utvalgets vektlegging av kjønnsforskningens rolle i utformingen av et samfunn med høy grad av likestilling, er prisverdig. Foreningen støtter videre utvalgets etterlysning av konkrete tiltak for å sikre at ansvaret for kjønnsforskning og likestillingspolitikk ikke pulveriseres gjennom en ensidig mainstreamingsmodell.

Spesielt ønsker vi å fremheve utvalgets fokus på at likestillingspolitikk må være kunnskapsbasert. Utredningen er selv kunnskapsbasert og gir utfyllende beskrivelser av likestillingssituasjonen på ulike arenaer (levekårsområder) i Norge. Tiltakene som foreslås bygger på kunnskapsgjennomgangene og viser med tydelighet hvor viktig det er med et godt kunnskapsgrunnlag fra et bredt spekter av disipliner, for å utforme treffsikre tiltak. Kjønnsforskningens økende fokus på flerdimensjonalitet kommer tydelig fram i meldingen. Dette er et godt eksempel på hvordan perspektiver fra forskning har videreutviklet norsk likestillingspolitikk på en samfunnsrelevant måte. Denne sammenhengen, mellom kunnskap og politikk, mener vi understreker behovet for en bred tilnærming til kjønnsforskning, for å lykkes med arbeidet i tiden som kommer.

Foreningen konkluderer at utvalget har lagt et godt faglig grunnlag for en kunnskapsbasert likestillingspolitikk gjennom meldingen. Og vi stiller oss positive til utvalgets forslag til tiltak i NOU 2012:15 Politikk for likestilling, som sammen med NOU 2011 :18 Struktur for likestilling kan gi likestillingsarbeidet i Norge et helhetlig og kraftfullt løft.

Så gjenstår det å se hva som blir fulgt opp – og ikke fulgt opp! Foreningen følger spent med på hvordan meldingen mottas og hvilke konsekvenser arbeidet utvalget har nedlagt får for likestillingspolitikken i praksis.

Kari Nyheim Solbrække (leder) og Marianne Løken (nestleder)

Tilbake til Spalte i Tidsskrift for kjønnsforskning

<span>%d</span> bloggere like this: