Medlemsbrev mars 2003

Oslo, mars 2003

Kjære FOKK-medlem

Styret i FOKK vil gjerne at medlemmene skal oppleve at foreningen er en demokratisk medlemsorganisasjon der medlemmenes behov og interesser skal være i sentrum. Vi vil at FOKK skal fungere som en arena for dialog, derfor vil vi skape møteplasser på tvers av institusjonelle, faglige, geografiske og etniske grenser. Styrets innsats er rettet mot dette, konkrete planer og arbeid er i gang på flere plan.

Kommunikasjonskanaler
Arbeidet med å videreutvikle FOKK sine nettsider er snart ferdigstilt.
Der finner du informasjon om foreningen og styrets arbeid. I løpet av 2003 vil FOKK også få sin egen spalte i tidsskriftet Kvinneforskning.

I arbeidet med å nå den enkelte av dere med informasjon, vil det lette sekretariatets arbeid atskillig dersom vi kunne få alle medlemmenes e-post-adresser. De fleste har vi oppsport gjennom Forskerbasen, men de av dere som får denne meldingen som brev på papir, har vi ikke funnet e-post-adressen til. Dere oppfordrer vi hermed til å sende en e-post til: fokk@kilden.forskningsradet.no

Konferanser
I juni 2003 vil FOKK i samarbeid med NIKK, Maktutredningen,
Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo og KILDEN, arrangere en nordisk konferanse om ”Kjønnsmakt i Norden”. Konferansen vil bli holdt i Oslo den 12. – 13. juni 2003. Det vil bli gitt reisestøtte, og i den sammenheng ønsker vi å se så mange av dere som mulig! Mer om programmet vil dere finne på nettsidene til FOKK og KILDEN.

Styret i FOKK arbeider med en handlingsplan for kvinne- og kjønnsforskning som vi har som mål å legge frem på neste generalforsamling. Den blir arrangert i mai/juni 2004. I forbindelse med generalforsamlingen vil vi arrangere en konferanse om kjønnsforskningens forhold til media, og deler av dette arrangementet blir eksklusivt for FOKKs medlemmer.

Studentnettverk, samisk nettverk, lokallag
Men vi har også et mål om å legge til rette for møteplasser utenom disse store samlingene. I tråd med vedtektene ønsker vi å skape en forening med både flere og andre typer møteplasser og nettverk. I styret tenker vi oss at det burde være mulig å danne for eksempel studentnettverk, forskningspolitisk nettverk, nettverk for forskere i næringsliv og industri etc. Et annet viktig initiativ er arbeidet med å danne lokallag.

Styret tenker seg at lokallagene for eksempel kan fungere som:
– et sosialt nettverk, der det viktige er å bli litt kjent slik at hvert medlem vet hvilke andre FOKK-medlemmer som finnes i nærområdet
– et tverrfaglige nettverk, der hvert medlem har anledning til å legge frem sin pågående forskning/studier for andre kvinne- og kjønnsforskere i sitt nærområde
– et tverr-institusjonelt nettverk, der hvert medlem får kontakt med andre forskere på tvers av institusjonsgrensene
– et faglig forum, der det inviteres til foredrag eller andre typer faglige arrangementer
– medlemsvervingssentral.
Som en frivillig medlemsorganisasjon er FOKKs økonomi og handlingsmuligheter i stor grad avhengig av medlemstallet. Medlemstallet vil avgjøre foreningens gjennomslagskraft i forskningsmiljøet så vel som i det politiske miljøet den må samarbeide med for å ivareta forskningsfeltets interesser. Og medlemsavgiften vil være FOKKs mest stabile inntektskilde og grunnlaget for aktiviteter i tråd med foreningens formål.

Det er opp til medlemmene selv hvorvidt de ønsker å danne slike nettverk og lokallag. Men for at det skal være lettere å realisere ønskene, har vi opprettet én ansvarlig studentrepresentant som kan koordinere arbeidet med et studentnettverk, og én ansvarlig samisk representant som kan koordinere arbeidet med å danne et samisk nettverk. Dessuten har vi foreslått en geografisk inndeling og tatt kontakt med enkeltmedlemmer som har påtatt seg å være konstituert ansvarlige for hvert sitt distrikt inntil lokallaget eventuelt opprettes. Så dersom du kunne tenke deg å ta initiativ til å danne lokallag, eller bli med i studentnettverk eller samisk nettverk, kan du ta kontakt med:

Studentrepresentant: Trude Iversen

Samisk representant: Jorunn Eikjok

Lokallag:

Finnmark: Jorid Hovden
Troms: Lise Nordbrønd
Nordland: Berit Woie Berg
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal: Vivian Lagesen Berg
Sogn og Fjordane, Hordaland: Benny Huser
Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder: Ragnhild Sjurseike
Telemark, Vestfold, Buskerud: Gerd von der Lippe
Hedmark, Oppland: Ingrid Guldvik
Østfold, Akershus, Oslo: Hanne Falch Sogn

Vi håper med dette på respons, dialog og innspill fra dere knyttet til foreningens og styrets arbeid. Husk at FOKK er medlemmene!
Og ikke glem å sende å send en e-post dersom du får denne meldingen på papir.

Vennlig hilsen
Jorid Hovden (sign.)
styreleder i FOKK

 

 

 

<span>%d</span> bloggere like this: