Nytt fra FOKK i Tidsskrift for kjønnsforskning 3.2009

Foreningen for Kvinne- og kjønnsforskning (FOKK) favner om små og store kjønnsforskningsmiljøer i Norge. Vi vil i denne spalten synliggjøre noe av det nasjonale mangfoldet når det gjelder organisering av kjønnsforskningen ved universiteter og høgskoler i Norge. Som eksempel vil vi trekke fram miljøet i Stavanger, som har fulgt overgangen fra høgskole til universitet. I Stavanger har Nettverk for kjønnsforskning (NFK) etablert seg som en forskningsarena på tvers av fag og institusjonelle grenser. NFK er en videreføring av det treårige prosjektet Sentrum for feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning, som ble avsluttet i 2004. Dette prosjektet skapte et fruktbart arbeids- og forskningssamarbeid i Rogaland, med en stor andel grasrotaktivitet og frivillig innsats. Prosjektet viste at forskere og andre som er opptatt av kjønnsforskning og likestillingspolitikk, søkte en møteplass for økt samarbeid og kunnskapsutveksling. Fremdeles bygger NFK på erfaringene fra prosjektet, og arbeider for å bygge sterke tverrfaglige miljøer.

Etter at universitetet i Stavanger (UiS) ble etablert 1. januar 2005, har NFK arbeidet for å institusjonalisere kjønnsforskning som fagfelt ved UiS. Hensynet til det tverr- og flerfaglige har betydd at veien mot en helhetlig organisasjon har vært en prosess med flere viktige diskusjoner om hva NFK skal være, både ved UiS og i regionen. Den viktigste begrunnelsen for økt fokusering på faste rammer var nødvendigheten av en tydelig samlende struktur for de mange aktivitetene innen kjønnsforskningsmiljøet. NFK er nå organisatorisk forankret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), men fungerer som en tverrfakultær enhet ved UiS og som ressursbank. Gjennom årene har det vokst fram to kompetanseområder innen kjønnsforskning ved UiS: kjønn, arbeids- og hverdagsliv, og kjønn, kultur og representasjoner. Flere av forskningsinteressene korresponderer med Stavanger-regionens historie og kultur: som industriby og oljehovedstad og som kulturby.

NFK har siden starten vært god på formidling og kompetanseheving, men institusjonaliseringen har bidratt til økt aktivitet også innen undervisning og forskning. Våren 2008 ble valgemnet innføring i tverrfaglig kjønnsforskning opprettet ved UiS, som et samarbeid mellom SV-fakultetet og Det humanistiske fakultet (HUM). Valgemnet er det første emnet innen kjønnsforskningsfeltet ved UiS som ikke er knyttet opp til et spesifikt fag eller program. Dette er en strategi for å bidra til økt kjønnssensitivering blant flere studenter og studieretninger. Våren 2008 ble også NFKs første faglige leder, Wencke Mühleisen, ansatt i fast stilling. I tillegg til Mühleisens stilling har NFK supplert sin ene PhD-stilling med to nye PhD-stillinger, begge med oppstart i 2009. NFK har også én 20 prosents forskerstilling ved hvert av de tre fakultetene ved UiS samt en administrativ daglig leder. Tilveksten av faglige stillinger har bidratt til målrettet arbeid mot både institusjonalisering og økt forskningsaktivitet.

Mye av arbeidet siden 2008 har vært konsentrert om å etablere kjønnsforskningen som et satsningsområde ved UiS. UiS organiserer sine utvalgte satsningsområder i programområder for forskning, og våren 2009 fikk NFK innvilget søknaden om å etablere programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning. Programområdet samler spisskompetansen på kjønnsforskningsfeltet med felles forskningsmål og forskningsspørsmål. Programområdet bygger på allerede eksisterende forskning ved UiS, og har to tverrgående temaer som er i tråd med de tidligere nevnte kompetanseområdene.

NFK representerer i dag kunnskapsområder som er nyttige redskaper i alle fag. Nordisk kjønnsforskning og den nordiske likestillingsmodellen tiltrekker seg interesse internasjonalt. Det er derfor viktig å synliggjøre ulike strategier for forskning, undervisning og formidling på nasjonalt nivå. På den måten kan vi skape nye møteplasser for tverr- og flerfaglig kunnskapsutveksling, og løfte fram betydningen av kjønns- og likestillingskompetanse i dagens samfunn.

Hilsen Ingvil Hellstrand,
styremedlem FOKK,
daglig leder i NFK, UiS

<span>%d</span> bloggere like this: