Nytt fra FOKK i Tidsskrift for kjønnsforskning 4.2009

Det er sikkert mange av dere som har sett at kjønnsforskning har blitt diskutert heftig i aviser og på nett. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til disse diskusjonene; hvorvidt man skal kaste seg ut i dem, og hvordan man i så fall bør delta, er vanskelige spørsmål. Norsk kjønnsforskning har blitt diskutert fra flere vinkler i år, både som opposisjonsvitenskap med for tette bånd til politikken og som pseudovitenskap som ikke forholder seg til virkeligheten. Jeg skal ikke dvele ved hva som kjennetegner disse debattene. Jeg vil bare konstantere at det åpenbart er stor interesse for det vi holder på med, og uavhengig av hva man mener om saklighetsnivået i slike diskusjoner, kan man se på dem som en oppfordring til å være mer aktiv i offentlig debatt og, på flere arenaer, å få fram at norsk kjønnsforskning er flerfolding og ikke er forbeholdt en lukket krets. Vi som jobber med kjønnsforskning, er ikke alltid enige om hva kjønnsforskning er eller burde være, hvordan man utfører den og av hvilke grunner, men enige er vi heller ikke nødt til å være. FOKKs rolle i disse diskusjonene kan være vanskelig. Selv om vår jobb er å forklare og fremme kjønnsforskning, er ikke vårt mandat å forsvare enkeltforskere og institusjoner. Den viktigste jobben FOKK kan gjøre, er å få fram at kjønnsforskning gir samfunnet kunnskap som etterspørres og trengs. Kunnskap basert på kjønnsforskning er en viktig del av høyere utdanning. Ikke bare fordi den undervisningen som organiseres av kjønnsforskningssentrene, gir studentene kunnskap om hvordan kjønn kan forstås og praktiseres i dagens Norge, men også ved at kunnskap fra kjønnsforskning inngår i undervisning og pensum på mange ulike universitets- og høgskoleemner. Kjønnsforskning er også en viktig premissleverandør for politikkutvikling. Både den teoretisk orienterte forskningen som gjennomføres med finansiering fra blant annet Forskningsrådet, og den anvendte forskningen har en jobb å gjøre ved å klargjøre begrunnelser for og konsekvenser av politikk på mange ulike samfunnsområder.
Vi kan være stolte over det høye aktivitetsnivået i norsk kjønnsforskning. Det arrangeres flere kjønnsforskningsseminarer og  -konferanser enn det er mulig for en forsker å delta på. Kjønnsforskere inngår i mange faglige sammenhenger nasjonalt og internasjonalt der de diskuterer forskningen sin. Et av FOKKs mandater er å legge til rette for slik faglig utvikling. I disse dager legger FOKK planer for neste års fagkonferanse som arrangeres 25. og 26. mai i Bergen. Den har tittelen «Transnational /Global Feminism: Issues, Contestations, Challenges» og arrangeres i samarbeid med forskningsnettverket Gender global og Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. Den ene dagen er satt av til foredrag av internasjonale størrelser som Chandra Talpade Mohanty og Valentine Moghadam. Dag to vil det bli anledning for andre å presentere paper. For mer om arrangementet, se http://global.uib.no/home/index.php?module=article&view=115
I forbindelse med fagkonferansen arrangerer FOKK også sin generalforsamling. Jeg oppfordrer kjønnsforskere til å delta på arrangementet i Bergen og FOKK-medlemmer til å delta på generalforsamlingen for å påvirke FOKKs videre arbeid. Vi står foran mange utfordringer som organisasjon, og FOKK er helt avhengig av medlemmer, engasjement og dugnadsånd.

May-Len Skilbrei
leder FOKK

<span>%d</span> bloggere like this: