Referat fra FOKKs generalforsamling 2008

Generalforsamlingen ble holdt 30. mai 2008 klokken 16.30 til 18 ved Universitetet i Oslo, Undervisningsrom 2 i Georg Sverdrups hus.

Til stede: Maria Grönroos, Jorid Hovden, Hildur Ve, Gerd von der Lippe, Rannveig Dahle, Farida Ahmadi og Rigmor Smith-Gahrsen (referent).

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

Sak 2: Konstituering av møtet

Vedtak:
Møteleder: Rannveig Dahle
Referent: Rigmor Smith-Gahrsen
Tellekorps ble ansett som unødvendig.
Protokollunderskrivere: Jorid Hovden og Maria Grönroos

Sak 3: Dagsorden

Vedtak: FOKKs dagsorden godkjennes.

Sak 4: Styrets beretning

Beretningen ble gjennomgått.

Følgende kommentarer/forslag til endringer ble meldt: Omskriv til presens ”utfører” mht KILDENs bidrag. Ta med også at Helene Langseter har vært kontaktperson ved KILDEN i perioden. Tidsskriftet heter Tidsskrift for kjønnsforskning.

E-post kommunikasjon til medlemmene har det ikke vært så mye av i denne perioden. Bør det gjenopptas? (Det bør ikke stå at kommunikasjon skjer på e-post, siden det er så lite brukt denne perioden.) Sjekk om alle medlemmer (som har e-postadresse) er med på e-postlista. Univ. og høgskolerådet byttes ut til fordel for Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning.

Man vil henvende seg til deltakere på Simone de Beauvoir-konferansen i dag og undersøke om noe av disse ønsker å bli medlemmer.

Alle nordiske land unntatt Island har foreninger nå.

FOKK får medlemsblad fra EWPS. Dette kan distribueres elektronisk til FOKK-medlemmer.

En oversikt over styremedlemmer og styremøter bør inni beretningen.

Flytt over til handlingsplanen detaljer om det som kommer, som ikke allerede er utført.

Det kan legges inn henvisninger til kontaktmøtereferatet på nettet og lignende

Bør FOKK som høringsinstans styrkes? Det hadde vært fint med kapasitet til det.

Vedtak: Styrets beretning for 2006–2008 godkjennes med de endringsforslag som kom fram i møtet.

Sak 5: Handlingsplanen 2008–2010.

Handlingsplanen ble gjennomgått.

Følgende kommentarer/forslag til endringer ble meldt: Enkelte deler (om aktiviteter som kommer) flyttes fra beretning til plan. FOKK har noen viktige funksjoner med hensyn til å være søker til midler. Det er viktig å være oppmerksom på frister og søke innen disse. Styrke ambisjonen, ta bort formuleringer om senket ambisjon. KILDEN skal ikke være aktør under forskningspolitiske tiltak. Høringer bør prioriteres opp. Hvordan kan man følge med så man vet når noe relevant kommer? Når FOKK om litt registreres i Brønnøysund-registeret kan foreningen kjøpe et domene på nettet med enklere adresse. Man bør diskutere om man når ut best til medlemmer via spalte i Tidsskrift for kjønnsforskning eller vha e-post. Kanskje kan FOKK-spaltene også sendes som e-post til medlemmene? Universitetsforlaget skal antagelig overta tidsskriftet. Dette kan få konsekvenser for FOKKs medlemsregister. Det kan evt. bety at FOKK må betale Universitetsforlaget (cirka 25.000) for dette. Dette må tas opp i styret til høsten. Arbeid for minoritetskvinner synliggjøres ved å omformulere under synliggjøring til: ”Være en pådriver i å synliggjøre mangfoldet i kvinne- og kjønnskunnskap og betydningen av kjønn”

Navneendring tas ut (jfr saken under).

Man bør satse spesielt på å rekruttere stipendiater og minoritetskvinner som medlemmer.

Vedtak: Handlingsplanen tas til etterretning og følges opp. Forslag til endringer som kom fram på møtet legges inn.

Sak 6: Navnendring

Styret hadde foreslått navnendring fra Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge, til Forening for kjønnsforskning i Norge. Det var foreslått å likevel beholde initialene FOKK. Saken ble diskutert. Kjønnsforskning betyr og signaliserer noe annet enn det gjorde for bare kort tid siden og mange institusjoner tar bort kvinne- i navnet sitt. Samtidig er det noe motstand mot dette. Den politiske dimensjonen som kvinne- signaliserer skal ikke falle bort.

Vedtak: Navnendring utsettes. Det initieres en nettdebatt om dette hvor medlemmene innbys til å delta.

Sak 7: Regnskap

Regnskapet fulgte med innkallingen. Det er ikke revidert av uavhengige revisorer. FOKK har tidligere fått opplyst at FOKKs regnskap revideres sammen med KILDENs, men dette er ikke tilfellet.

Vedtak: Regnskapet tas til etterretning. Revisorene som velges for kommende periode forespørres om å gå gjennom også denne periodens regnskap.

Sak 8: Budsjett

Budsjettforslag for 2008 ble lagt fram. Det ble kommentert at foreningen ikke bruker mye penger. Kan aktiviteten økes? Subsidiering av reise til konferanser for medlemmer, bør være mulig. I 2008 legges det opp til et større forbruk enn inntekter isolert i året. Det betyr at det tæres på kapitalen.

Vedtak: Budsjettet for 2008 godkjennes.

 Sak 9: Kontingent for neste periode

Abonnementsprisen på Tidsskrift for kjønnsforskning som inngår i medlemsavgiften til FOKK, har økt. FOKKs medlemmer har fått bladet 100 billigere enn andre siden 2002. Dette kan antagelig ikke fortsette. Sett i lys av den gode økonomiske situasjonen, vil man ikke øke kontingenten i år.

Vedtak: Kontingenten økes ikke for 2008. Styret får fullmakt til en eventuell heving av kontingenten fra 2009. Arbeidsledige innvilges redusert kontingent på linje med studenter og pensjonister.

Sak 10: Valg

Følgende forslag var lagt fram av valgkomiteen:

Leder: May-Len Skilbrei (FAFO)
Nestleder: Rannveig Dahle NOVA

Medlemmer:
Gerd von der Lippe (HiT)
Elin Kvande (NTNU)
Mai-Camilla Munkejord (HiF)
Ingvill Førland Hellstrand (UiS)
Ingrunn Eriksen (STK, UiO)

Varamedlemmer:
1. Nina Johannesen (Kvinneuniversitetet, Hamar)
2. Stine Helena Svendsen (NTNU)
3. Marit Aur (UiT)

Revisorer
Nina Kristiansen (Forskning.no)
Oddrun Rangsæter (STK, UiO)

Valgkomite:
Leder: Lise Nordbrønd (KVINNFORSK, UiT)
Medlemmer: Jorid Hovden (NTNU)

Det ble kommentert at det ikke er noen menn blant de foreslåtte.

Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til forslaget til nytt styre for 2008-2010. Styret får i oppdrag å finne ytterligere en person til valgkomiteen. Dette bør være en mann.

Sak 11: Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Jorid Hovden
Maria Grönroos

 

%d bloggere like this: