Referat fra FOKKs generalforsamling 2010

Generalforsamlingen ble holdt 26. mai 2010, kl 17.00 – 18 ved Universitetet i Bergen, Jussbygget, Dragefjellet.

Til stede: May-Len Skilbrei, Lise Nordbrønd, Ann Therese Lotherington, Mai-Camilla Munkejord, Christine Jacobsen, Ingvil Førland Hellstrand, Kari Jegerstedt, Hilde Lidén, Maria Grönroos, Rannveig Dahle (referent).

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

Sak 2: Konstituering av møtet

Vedtak:
Møteleder: May-Len Skilbrei
Referent: Rannveig Dahle
Tellekorps: Therese Lotherington og May Camilla Munkjord.
Protokollunderskrivere: Hilde Lidén og Lise Nordbrønd

Sak 3: Dagsorden

Vedtak: FOKKs dagsorden godkjennes.

Sak 4: Styrets beretning

Beretningen ble gjennomgått.

Av viktige ting i FOKKs arbeid inngår:

  • Påvirke rammevilkår for norsk kjønnsforskning
  • Arrangere fagkonferanse i samarbeid med et norsk kjønnsforskningsmiljø
  • Det årlige kontaktmøtet
  • Observatørstatus i det Nasjonale fagrådet for kjønnsforskning.
  • FOKK -spalte i Tidsskriftet Kjønnsforskning
  • Høringsuttalelser i viktige fagpolitiske saker, som f.eks. NFRs utlysning av VAM midler.
  • Innlegg og intervjuet i dagspressen.

Vedtak: Styrets beretning godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av regnskap og budsjett

Regnskapet fulgte med innkallingen. Regnskapet er revidert av Oddrun Rangsæter og Nina Kristiansen og forelå på Generalforsamlingen.

FOKK har en liten økonomi. Største kostnader er knyttet til prioriteringen av landsdelsrepresentasjon i styret og deltakelse i europeiske nettverk.

Vedtak: Regnskapet og budsjett godkjennes.

Sak 6: Fastsettelse av neste års kontingent

Styret har foreslått en moderat økning av medlemskontingenten som har stått stille i flere år. Bl.a. representerer tidsskriftet, som nå er overdratt Universitetsforlaget, en økt utgift. Ny kontingent er foreslått til kr. 550 og studentmedlemskap kr. 350. Medlemmer som har meldt seg inn i FOKK under konferansen i Bergen, får gammel kontingent ut året 2010.

Vedtak: Styrets forslag om økt medlemskontingent enstemmig vedtatt.

Sak 7: Forslag til endring i vedtekter

Styret la fram forslag til noen vedtektsendringer. Utgangspunktet var at målsettingene i den opprinnelige Handlingsplanen,§1, er for omfattende i forhold til FOKKs kapasitet og muligheter for gjennomføring. Styret har gjennomgått målsettingene og dempet ambisjonsnivået gjennom å konsentrere innsatsen om færre punkter.

Vedtak: Forslaget om endring av § 1 i vedtektene ble enstemmig vedtatt med små endringer i teksten. Forslag om navneendring (§2) ble vedtatt mot to stemmer. Endring i § 3 om gjenvalg ble enstemmig vedtatt. Endringer i § 5 ble enstemmig vedtatt.

Sak 8: Valg av nytt styre og valgkomité

Både leder og nestleder går ut av styret samtidig. Dette ble påpekt som uheldig. Det nye styret bør diskutere om gjenvalg kan finne sted mer enn to ganger.

Nytt styre:
Medlemmer
Marit Aure UiT (leder)
Mai-Camilla Munkejord (HiF)
Knut Oftung – (LDO)
Ingvil Førland Hellstrand (UiS)
Fredrik Langeland (UiS)
Guro Kristensen – NTNU (PhD-stipendiat)
Siri Sørensen – NTNU (PhD-stipendiat)

Varamedlemmer
Ulla Britt Lilleås (UiA)
Nina Johannessen (Likestillingssentret Hamar)

Valgkomité
May-Len Skilbrei (Fafo)
Kari Jegerstedt (UiB)

Revisorer
Lise Nordbrønd (UiT)
Ann Therese Lotherington (NORUT)

Kommentaren fra Generalforsamlingen i 2008 var fulgt opp og denne gangen var flere menn foreslått som styremedlemmer.

Vedtak: Det nye styret har en god geografisk spredning og også mannlige medlemmer og ble enstemmig vedtatt.

Sak 9: Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

%d bloggere like this: