Referat fra generalforsamling 2004

Møteprotokoll for FOKKs generalforsamling 2004

Generalforsamlingen ble avholdt ved Høgskolen i Agder, Rom B3007
Fredag 4. juni, kl. 17.30

Tilstede: 10 personer.

Styreleder Jorid Hovden ønsket velkommen og satte møtet.

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak 2: Konstituering av møtet
Forslag:
Møteleder: Nina Kristiansen
Referent: Berit Woie Berg
Tellekorps: Kristin Ørjasæter
Underskrift: Gerd von der Lippe og Rigmor Smith-Gahrsen
Vedtak: Forslaget enstemmig godkjent.

Sak 3: Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden godkjennes med følgende endring. Budsjett 2004 tas inn som egen sak etter regnskapet. Saksnummer på de resterende saker endres tilsvarende.

Sak 4: Styrets beretning
Styreleder la fram styrets beretning.

Merknad:
– Det presiseres at KILDENs sekretariatsfunksjon nå er begrenset til kun å være et sekretariat, KILDEN har ikke lenger noen saksbehandlerfunksjon i forhold til FOKK.
– Årsberetningen bør i framtiden inneholde et avsnitt om økonomi.
– Det er gjennomført imponerende stor aktivitet for en nyetablert forening i forhold til de begrensede ressursene foreningen disponerer.
– Det er viktig at aktiviteten 1. halvår i 2004 ikke uteglemmes i neste årsberetning om to år.
Vedtak: Beretningen med merknad tas til orientering.

Sak 5: Godkjenning av regnskap for 2002 og 2003
Revidert regnskap for perioden 2002 og 2003 ble lagt fram.
Vedtak: Regnskapet for 2002 og 2003 godkjennes.

Sak 6: Budsjett 2004
Forslag til budsjett ble lagt fram med følgende kommentarer:
Budsjettet for 2004 inkluderer konferansen og KILDENs bidrag til FOKK. Hovedutgiftsposter er reiser i forbindelse med styremøter og brosjyremateriell. Det må sørges for høyere inntekter for å holde aktiviteten på dagens nivå ellers vil reserven være oppbrukt i 2005.
Vedtak: Budsjettet 2004 tas til etterretning.

Sak 7: Handlingsplan for FOKK 2004-2006
Styreleder la fram en retningsgivende handlingsplan. Satsingsområdene er å synliggjøre, internt og offentlig, kvinne- og kjønnsforskning. Formidling bør skje gjennom nettsted, FOKK-spalte/FOKK-nytt, møteplasser, medlemmer.
Vedtak: Handlingsplanen godkjennes.

Sak 8: Fastsettelse av kommende årskontigent
Forslag: Det gjøres ingen endringer.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 9: Valg
Valgkomiteen la fram følgende forslag:

Leder: Ingen forslag
Nestleder: Rigmor Smith-Gahrsen, Oslo, ny
Jorid Hovden, Altas, gjenvalg
Ragnhild Sjurseike, Stavanger, ny (møtt som vara)
Torild Skard, Oslo, ny
Ole Bredesen, Oslo, ny
Susan Rakhsh, Oslo, ny
Hjørdis Kaul, Trondheim, ny

Varamedlemmer:
1. Berit Woie Berg, Steigen, (tidligere styremedlem)
2. Taran Knudsen, Oslo, ny
3. Eli Randsgaard, Hamar, ny
Valgkomité: Lise Nordbrønd, Tromsø, leder
Kirsten Bang, Bergen
Agnes Bolsø, Trondheim
Revisor: Ingrid Gulvik
Kirsti Kierulf

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisorer vedtas.
Forslag til styreleder er ikke framkommet og generalforsamlingen gir styret fullmakt til å konstituere seg selv. Dersom det ikke lykkes å velge leder, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med konferansen 9.-10. september. Nyvalgt nestleder kaller inn til det første styremøtet.

Referent: Berit Woie Berg

Underskrift:
Rigmor Smith-Gahrsen Gerd von der Lippe

%d bloggere like this: