Referat fra generalforsamlingen 2012

Generalforsamlingen 2012 ble arrangert i forbindelse med konferansen ”Thought as Action: Gender, Democracy, Freedom” som ble arrangert av SKOK 16.8.–18.8.2012 i Bergen.

Til stede: Hilde Danielsen, Stine Svendsen, Elisabeth Stubberud, Kari Jegerstedt, Ingvil Førland Hellstrand, Marit Aure, Mai-Camilla Munkejord (referent).

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Møteinnkallingen ble godkjent.

Sak 2: Konstituering (valg av møteledelse, referent, tellekorps og protokollunderskrivere)
Møtet ble konstituert med Marit Aure som møteleder, Mai Camilla Munkejord som referent, Hilde Danielsen og Kari Jegerstedt som tellekorps, Stine Bang Svendsen og Elisabeth Stubberud som protokollunderskrivere.

Sak 3: Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.

Sak 4: Styrets beretning
Marit presenterte styrets beretning for de to årene som er gått og oppsummerte det med noen innspill til det nye styret.

Styrets beretning:

Styret ble valgt på konferansen 26. mai 2010, kl. 17.00 – 1800 ved Universitetet i Bergen, og har bestått av Marit Aure, leder, Mai Camilla Munkejord, nestleder,  Siri Øyslebø Sørensen, Guro Kristensen, Ingvil Førland Hellstrand, Fredrik Langeland, Nina Johannesen, Ulla-Britt Lilleaas (vara), Knut Oftung (vara) (ba seg fritatt fra vervet p.g.a. private forhold i 2010.) Det var noen uklarheter rundt valget av Christine Jacobsen som varamedlem, og det beklager vi. Hun har derfor ikke fungert i vervet.

Det har vært avholdt totalt 13 styremøter fra høsten 2010 til og med sommeren 2012, 2 år. De aller fleste har foregått på skype, men også i forbindelse med kontaktmøtene og Kjønnsforskning Nå i Bodø.

FOKK-spalten i Tidsskrift for kjønnsforskning: Vi har skrevet en rekke bidrag – nesten til hvert nummer av tidsskriftet og har fokusert på at dette er en grei måte å synliggjøre foreningen og å kommunisere med medlemmene på.

2010:
I september 2010 registrerte vi oss i orgbase, en database over organisasjoner engasjert i kjønn og likestillingsarbeid.

Sammen med KILDEN planla og avholdt vi Kontaktmøtet 21.10.2010 med innlegg fra Katrine Aspaas og Nina Kristiansen + diskusjon og Norge rundt – informasjon fra ulike miljøer.

November 2010: Innspill til høring og deltakelse på møte i Oslo; Innspill til mandat for evalueringen av Norges forskningsråd. Forening for kjønnsforskning i Norge – FOKK deltok på høringsmøtet om den forestående evalueringen av Norges forskningsråd i Oslo .

Det ble jobbet med muligheten for å se forenigen som en paraplyorganisasjon for kjønnsforskningmiljøer.

2011:
Workshop i Trondeheim om kjønnsperspektiv i forskningsrådsprogramer 19.-20. mai 2011 – mottok støtte fra miljøet og senteret i Trondheim og de andre kjønnsforskningsmiljøene i landet til dette arbeidet. Samt avholdelse av Dialogmøte i oktober.

Leverte innspill til Likestillingsutvalget arbeid med NOU’en i september 2011.

FOKK arrangerte mottakelse på Kjønnsforskning Nå i Bodø  3.-4.oktober 2011 med hilsen til Bodømiljøet og mingling før konferansemiddag med informasjon om Foreningen og litt innledende jobbing i forhold til arbeidet med å videreføre kjønnsforskningsprogrammet i Forskningsrådet.

Kontaktmøte 12.-14.  og dialogtmøte 20. oktober kl. 14.00-16.30 Kjønnsperspektiver i forskning: hva innebærer det å ha kjønnsperspektiver i forskning og hvordan kan det gjøres? v/Lise Christensen, Forskningsrådet, /Unni Langås, styreleder av Program for kjønnsforskning , /Merete Lie, professor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, ordstyrer Kristin Engh Førde, KILDEN, Tone Bratteteig, førsteamanuensis ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo, Anne Jorunn Berg, Universitetet i Nordland, /Arnfinn Andersen, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Deltakelse på nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 21.10.11.

Oppfølging av Dialogmøtet, oppfordre til og kommentere på kronikker, kontakt med media, nettverking og innspill, brev til KD og BLD og forskningsrådet – vedtak om ikke videreføring 16.nov. 2011. I media 23.11.11.

November 2011: Hilsen fra FOKK til Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i anledning 25 års jubileum trykt i jubileumsnummer av Bulletine.

Undertegnet åpent brev til Eu-kommisjonen fra Atgender.

Revidering av Avtale mellom FOKK – Forening for kvinne- og kjønnsforskning og Universitetsforlaget angående Tidsskrift for kjønnsforskning, november 2011.

Deltakelse, på nett i Public Consultation on the Future of gender & innovation in Europe. Following the public response to the EC Green Paper “From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding”, genSET launched a complementary, in-depth consultation focusing on the role of the gender dimension in future research and innovation. The consultation contains 29 questions, focusing on the three key aspects of this debate.

Et lite bidrag i søknaden om støtte til konferanse ‘Reproduction and gender at the crossroads’ i Trondheim i november 2012. Det var meningen at konferansen ikke skulle være bare en FOKK-konferanse, men også arena for årets generalfrsamling. Søknaden ble avslått, men konferansen Reproduction and gender at the crossroads – Nordic seminar in Trondheim 29-30 November 2012 blir avholdt. Da konferansen avholdes såpass sent på høsten, ble generalforsamlingen i stedet lagt til 17. august i forbindelse med kjønnkonferansen Thought As Action i Bergen.

2012
Deltok på Likestillingsutvalgets forskerkonferanse i Oslo 13. februar 2012, leverte også høringssvar på NOU.

Planlegging av årets kontaktmøte 18. oktober 2012 i Tromsø.

Forsommeren 2012 – gjennomført en  liten vervekampanje.

Siri Øyslebø Sørensen, Foreningens representant i redaksjonsrådet i NORA, har vært på møte. Sannsynlig at Norge skal overta redaksjonen i 2016 – krever forberedelser.

Sørensen og Kristensen deltok og representerte FOKK på At Gender konferansen.

Pågående arbeid med høgskolenes fagplaner og kjønnsperspektiv. Arbeidet ledes av Rannveig Dahle, forsker emerita ved NOVA. Ellers er Mai Camilla Munkejord, Ingrid Guldvik og Janneke van der Roos er med på arbeidet.

FOKK har hatt mye kontakt og samarbeid med Kif, Fagrådet, KILDEN og kjønnsforskningsmiljøene i landet i disse årene. Takk for det!

Innspill til det neste styret:

Vi foreslår felles styremøte for gamle og nye styremedlemmer i Tromsø den 18. oktober (i forbindelse med kontaktmøtet/fagrådsmøtet) eller i Trondheim 29. november i forbindelse med FORK-konferansen om menneskelig reproduksjon, for på den måten å bidra til kontinuitet i arbeidet. Vi foreslår videre å endre vedtektene, slik at man fra 2013 innkaller til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Kjønnsforskning nå! (som arrangeres i Stavanger i oktober/november 2013). Ingvild Hellstrand, UiS er kontaktperson), og at generalforsamlingen videre legges annet hvert år til nettopp Kjønnsforskning nå! Kjønnsforskning nå! er den bredeste kjønnsforskningsmønstringen i landet, og representerer dermed den arenaen hvor det er størst sannsynlighet for å trekke flest FORK-medlemmer til våre generalforsamlinger. Vi foreslår videre å fortsette arbeidet opp mot Forskningsrådet og relevante departementer for å holde frem dialogen om finansiering av kjønnsforskning og mainstreaming av kjønnsperspektivet i Forskningsrådets ulike programmer. Vi foreslår også å følge opp arbeidet med å sette fokus på viktigheten av å få kunnskap om og bidra til egne kurs om kjønn i profesjonsutdanningene i landet. I første omgang tenker vi på profesjonsutdanningene som utdanner lærere, sosionomer, barnevernspedagoger og sykepleiere, men kjønn burde også være relevant og viktig perspektiv på politiskolen, medisin, osv. Rannveig Dahle er kontaktperson for et initiativ der man prøver å få penger til å undersøke situasjonen når det gjelder kjønnsperspektiver i sentrale profesjonsutdanninger ved tre høgskoler i landet. Forslag: ha et FORK-seminar om dette temaet på neste Kjønnsforskning nå! i Stavanger høsten 2013.

Sak 5: Godkjenning av regnskap og budsjett
Regnskap for 2010 og 2011 og budsjett for 2011 og 2012 ble presentert og godkjent.

Sak 6: Fastsettelse av neste års kontingent
Kommende års kontingent ble økt med hundre kroner – slik at det nå koster kr. 650 for ordinære studenter kr. 450 for studenter å være medlem i FORK. Tidsskrift for kjønnsforskning er inkludert i abonnementet.

Sak 7: Forslag til endring i vedtekter
Den foreslåtte endringen i vedtektene ble godkjent: Forkortelsen for Forening for kjønnsforskning ble endret til FORK i stedet for FOKK for å gjenspeile navneendringen fra Forening for kvinne- og kjønnsforskning til Forening for kjønnsforskning som ble gjort på forrige generalforsamling. Dessuten gir forkortelsen FOKK noen uheldige konnotasjoner.

Sak 8: Valg:
Følgende kandidater ble valgt til styret i FORK for periden 2012-2014:

Medlemmer:

 • Kari Nyheim Solbrække fra UiO/Institutt for samfunnsforskning (leder)
 • Marianne Løken (nestleder). Forskningsformidler og doktorgradsstipendiat i realfagdidaktikk, Universitetet i Oslo. Samfunnsviter.
 • Siri Sørensen, stipendiat NTNU sitter videre som styremedlem (første gjenvalg)
 • Fredrik Langeland, stipendiat UiS sitter videre som styremedlem, men har permisjon fram til mars 2013 (første gjenvalg)
 • Marjan Nadim, stipendiat Institutt for samfunnsforskning med forskningsfeltene etniske minoriteter, kjønn, likestilling og familie-arbeid tilpasninger som spesialiteter. Medlem av Likestillingsutvalget.
 • Ingrid Brice Muftuoglu, stipendiat Rokkansenteret, kulturviter som forsker på koblingen mellom politikk og estetikk i 1970-tallets kvinnebevegelse.
 • Mona Renolen, Rådgiver på Likestillingssenteret. Masteroppgave i Tverrfaglig kultur og kjønnsforskning NTNU

Varamedlemmer:

 • Anette Hoel, NTNU, stipendiat i tverrfaglige kulturstudier ved NTNU
 • Jana Sverdljuk, stipendiat NTNU på prosjektet Eksperter og minoriteter i likestillingslandet

Følgende ble valgt til valgkomitéen:

 • Marit Aure, Norut, Tromsø
 • Mai-Camilla Munkejord, Rokkansenteret, Bergen / Høgskolen i Finnmark

Innspill til neste års arbeid: Finne statsvitere og historikere, gjerne tenke kontinuitet ved å trekke inn ressurspersoner som har sittet i styret tidligere.

Følgende ble valgt til revisorer:

 • Lise Nordbrønd sitter videre
 • Ann Therese Lotherington (hvis hun ikke ønsker å sitte videre kan May-Len Skilbrei stille)

Sak 9: Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Mai Camilla Munkejord (referent)

%d bloggere like this: