Referat fra Generalforsamlingen 6. juni 2002

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

Sak 2 Konstituering

Vedtak:
– Nina Kristiansen og Berit Vegheim ble valgt til møteledere.
– Liv Finstad og Gerd von der Lippe ble valgt til protokollunderskrivere.

Sak 3 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden godkjennes.

Sak 4 Stiftelse av foreningen

Vedtak: Foreningens navn er Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge som forkortes FOKK.

Vedtektene er som følger:

«Vedtekter for Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge»

§ 1 Formål

Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge er en faglig sammenslutning, som arbeider for å:

 • synliggjøre betydningen av kjønn i utdanning og vitenskap, kultur og samfunn
 • skape møteplasser for ulike retninger innenfor kvinne- og kjønnsforskningen
 • danne nettverk og fremme faglige diskusjoner mellom medlemmene
 • øke kontakten mellom:
  • forskere i de etablerte kvinne- og kjønnsforskningsmiljøene og -nettverkene
  • kvinne- og kjønnsforskere uten tilknytning til etablerte miljøer og nettverk
  • studenter
  • kvinnebevegelsen
  • personer med bakgrunn i eller interesse for kvinne- og kjønnsforskning
 • bygge ut samarbeidet mellom nasjonal og internasjonal kvinne- og kjønnsforskning
 • fremme formidlingen og bruken av kvinne- og kjønnsforskningen
 • synliggjøre kvinne- og kjønnsforskningen i mediene
 • skape bedre økonomiske vilkår for kvinne- og kjønnsforskningen

§ 2 Medlemskap

Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge er en landsomfattende organisasjon, som består av enkeltpersoner.

Enhver som tilslutter seg vedtektene, kan bli medlem av foreningen. Medlemskapet trer i kraft når kontingenten er betalt.

Utmeldelse skjer skriftlig til foreningens styre eller sekretariat. Kontingenten refunderes ikke.

§ 3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og avholdes hvert annet år – senest i løpet av første halvår andre året.

Generalforsamlingen skal om mulig avholdes sammen med en faglig konferanse.

Generalforsamlingens dagsorden skal inneholde følgende punkter:

 1. Godkjenning av innkalling
  2. Konstituering (valg av møteledelse, referent, tellekorps og protokollunderskrivere)
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Styrets beretning
  5. Godkjenning av regnskap og budsjett
  6. Fastsettelse av kommende års kontingent
  7. Valg

Innkalling til generalforsamlingen skal inneholde forslag til dagsorden og skal sendes ut åtte uker før møtet. Forslag til saker kan sendes til styret inntil fire uker før møtet. Endelig dagsorden sendes ut fire uker før møtet.

Hvert medlem har én stemme som utøves ved personlig frammøte. Kontingent skal være betalt før generalforsamlingens start.

Generalforsamlingen velger leder, nestleder, styremedlemmer, revisorer og valgkomité.
Styret skal ha syv medlemmer, inkludert leder og nestleder, samt tre numeriske varamedlemmer. Styret velges for to år. Gjenvalg kan kun finne sted én gang. Generalforsamlingen skal sikre bredde og variasjon i sammensetningen av styret. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer. Komiteens leder velges separat.
For at et regnskap skal kunne godkjennes, skal det være gjennomgått av valgte revisorer.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 4 ukers varsel når et flertall i styret eller 1/4 av medlemmene krever dette skriftlig.

Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen og kan ikke heves før protokollen er godkjent.

§ 5 Styret

Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge ledes av et styre på syv medlemmer, der leder og nestleder utgjør et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget representerer foreningen mellom styremøtene.

Styret er beslutningsdyktig hvis minst fire av medlemmene avgir stemme. Vedtak gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Foreningens sekretariat legges til KILDEN. Sekretariatet har tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerrett.

§ 6 Utvalg

Styret kan nedsette utvalg for å ivareta foreningens ulike interesser. Disse utvalg kan delegeres myndighet for å handle på foreningens vegne, dog med orientering til arbeidsutvalg eller styre.

§ 7 Lokale foreninger

Medlemmene kan opprette lokalforeninger eller undergrupper med egen ledelse.

§ 8 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan foreslås av alle medlemmer. Endringsforslag sendes til medlemmene minst fire uker før generalforsamlingen.
Endringsforslag vedtas med et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmene på en generalforsamling.
Foreningen kan oppløses med et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmene på en generalforsamling. Vedtaket må stadfestes på nytt på en ekstraordinær generalforsamling.
Hvis foreningen oppløses, gjør den ekstraordinære generalforsamlingen vedtak om hvordan foreningens midler skal benyttes.»

Generalforsamlingen ber det nye styret utrede organisasjonsmedlemskap i foreningen.

Sak 5 Fastsettelse av kontingent

Vedtak:
Full kontingent: kr. 500,-
Studenter/pensjonister kr. 300,-
Abonnement på Kvinneforskning inkluderes i kontingenten.

Sak 6 Valg

Vedtak: Styret for Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge får følgende sammensetning:

Leder: Jorid Hovden, Alta
Nestleder: Fride Eeg-Henriksen, Oslo

Medlemmer:
Pål Bjørby, Bergen
Kristin Ørjasæter, Oslo
Hanne Falch, Ås
Berit Woie Berg, Steigen
Jorunn Eikjok, Karasjok

Varamedlemmer:
1. Trude Synnøve Borge Iversen, Oslo
2. Vivian Lagesen Berg, Trondheim
3. Ragnhild Sjurseike, Stavanger

Ingrid Guldvik, Lillehammer og Kirsti Kierulf, Oslo ble valgt til revisorer.

Valgkomiteen består av:
Nina Kristiansen, Oslo, leder, Turid Eikvam, Oslo og Susan Rakhsh, Oslo.

Sak 7 Innspill til videre arbeid

Medlemmene av Forening for kvinne- og kjønnsforening i Norge ble oppfordret til å sende innspill til videre arbeid direkte til styret.

 

%d bloggere like this: