STYRETS ÅRSBERETNING 2014

Forening for kjønnsforskning i Norge er en faglig sammenslutning som arbeider for å bedre vilkårene for norsk kjønnsforskning, synliggjøre betydningen av kjønnsforskning og tilrettelegge for kontakt mellom foreningens medlemmer og mellom kjønnsforskere rundt fag og forskningspolitiske temaer.

Styrets sammensetning

Styret ble valgt i 2012 på generalforsamling i forbindelse med konferansen «Thought as Action: Gender, Democracy, Freedom» som ble arrangert av SKOK 16.8.-18.8. 2012 i Bergen. Styret i perioden 2012-2015 har bestått av Kari Nyheim Solbrække (leder), Marianne Løken (nestleder), Siri Øyslebø Sørensen (medlem), Anette Hoel (medlem), Mona Renolen (medlem), Marjan Nadim(frem til 2014), Fredrik Langeland (frem til 2014), og Helle Melingen (fra 2014).

På grunnlag av det forrige styrets vedtak om å endre sted for generalforsamling fra å avholdes på nasjonale konferanser til å bli avholdt på Kjønnsforskning NÅ, hadde det nåværende styret en ekstraordinær generalforsamling på Kjønnsforskning NÅ i 2013. Det foreligger et eget referat fra dette møtet på foreningens nettside under «Møteplasser/Generalforsamling». Se http://kjonnsforskningsforeningen.no/.

Kjerneaktiviteter

Styret gjør oppmerksom på at denne beretningen har en noe utvidet beskrivelse av aktiviteter da styreperioden snart er over, og nytt styre tiltrer høsten 2015. Styret ønsker derfor å informere nytt styre om avsluttede og påbegynte kjerneaktiviteter, utover aktivitetene i 2014.

Avholdte styremøter og arbeidsmøter:
Det har vært avholdt totalt seks styremøter fra og med høsten 2014 til og med høsten 2015. De fleste har foregått på Skype, men også i Kildens lokaler i Oslo.

Som det fremgår av § 5 i vedtektene ledes foreningen av et styre der «… leder og nestleder utgjør et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget representerer foreningen mellom styremøtene.» Styrets leder Kari Nyheim Solbrække og nestleder Marianne Løken har derfor avholdt arbeidsmøter mellom styremøtene ved behov.

Foreningens spalte i Tidsskrift for kjønnsforskning:
Styret har skrevet innlegg til hvert nummer av tidsskriftet i inneværende styreperiode. Totalt ti innlegg. I innleggene har vi fokusert på ulike forskningspolitiske temaer og prioriterte områder som for eksempel; kvalitet i forskning, Forskningsrådets integrering av kjønnsperspektiver i programmene (mainstreaming), høringsuttalelser, regjeringens likestillingspolitikk, foreningens rolle som tilrettelegger av møteplasser m.m. Alle innleggene ligger på foreningens nettside, under «Nytt fra foreningen». Spalten blir hyppig lest, og brukerstatistikken viser at enkelte av innleggene rangerer høyt, over de mest leste artiklene i tidsskriftet.

Nasjonale kontaktmøter:
Sammen med Kilden har styret siden 2013 arrangert to kontaktmøter, henholdsvis i Oslo 2014 og Bergen 2015. Det har vært stor oppslutning på møtene og alle de store kjønnsforskningsmiljøene i Norge har vært representert.

Planlegging og gjennomføring av Dialogmøte med Forskningsrådet:
I forbindelse med det årlige nasjonale kontaktmøtet og fagrådsmøte i kjønnsforskning inviterte vi til et to timers dialogmøte mellom sentrale aktører i forskningsrådet og kjønnsforsknings-miljøene. I dialogmøtet ble det satt søkelys på forskningsrådets målsetting om å integrere kjønnsperspektiver i forskning; Hvordan gjøres det? Hvor langt har forskningsrådet kommet med sin ambisjon om å integrere kjønnsperspektiver i forskning ved opprettelse av nye programmer og satsninger?

Hovedinnleder var Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges Forskningsråd og panelet bestod av professor Ann Therese Lotherington, UiT, professor Merete Lie, NTNU og professor Beatrice Halsaa, UiO. Ida Irene Bergstrøm, forskningsjournalist i Kilden, ledet dialogen. Faglig gjennomføringsansvarlige var Beatrice Halsaa, STK/Nasjonalt fagråd og Kari Nyheim Solbrække, Forening for kjønnsforskning. Møtet var åpent og det var svært godt besøkt og mange deltok i debatten.

Marianne Løken, Helle Ingeborg Mellingen og Kari Nyheim Solbrekke, skrev en artikkel i Bulletine om møtet.

Omlegging av Foreningens nettside:
Foreningen lanserte nye nettsider oktober 2014. Arbeidet ble igangsatt i 2013. Formålet med nettsiden kjonnsforskningsforeningen.no, er primært å informere om foreningens nøkkelaktiviteter, og å gjøre informasjon og dokumenter fra styrets arbeid lett tilgjengelig. Nettstedet har også til hensikt å henvise brukere til foreningens Facebook-side.

Opprettelse av Facebook-side:
Styret i innværende periode har fokusert på betydningen av å dele kunnskap utover mer etablerte arenaer for kjønnsforskere. Foruten å skape møteplasser for mer etablerte kjønnsforskere, ser Foreningen det som sin oppgave å vise yngre kjønnsforskere og forskere som bruker kjønnsteorier i forskningen sin, at feltet er sammensatt, tverrfaglig – og evig aktuelt. Foreningen opprettet derfor en egen facebook-side i april 2014, for å nå ut til flere: https://www.facebook.com/kjonnsforskningsforeningen.

Facebook-siden har per september 2015 ca. 540 likerklikk, et antall som øker jevnt og trutt. Sakene som postes på Facebook-siden blir flittig lest, og antall personer nådd varierer fra 50 til 4600 personer per artikkel. Alle styrets deltakere har administrasjonstilgang og poster jevnlig relevante og aktuelle innlegg på siden.

Styrerepresentasjon i NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research:
Foreningen har, i likhet med de andre  nordiske kjønnsforskningsforeningene, en representant i styret for NORA. Siri Øyslebø Sørensen har sittet som representant i to perioder. NORA tidsskriftet ble initiert og eies av de nordiske kjønnsforskningsforeningene i fellesskap. Det redaksjonelle ansvaret har rullert mellom landene, og for perioden 2016-2018 står Norge for tur. Arbeidet med å rekruttere redaktører har vært svært tidkrevende for foreningen, og kan først og fremst forklares med manglende kapasitet i fagmiljøene. Foreningen er derfor svært glade for at STK og KVINNFORSK tok på seg ansvaret for å huse redaksjonen for den kommende perioden. De nye redaktørene er Beatrice Halsaa og Anka Ryall. For neste styreperiode blir det viktig for foreningen å følge opp styrearbeidet knyttet til NORA, med tanke på langsiktig drift og tilpasning til endringer i tidsskriftsbransjen og finansieringsmodeller.

Seminar om kjønn og profesjon:
Etter anbefaling fra det forrige styret, arrangerte Foreningen høsten 2013 en workshop om profesjon og kjønn. Kari Nyheim Solbrække ledet arrangementet. Marianne Løken innledet workshopen med presentasjon av egen forskning om utradisjonelle utdanningsvalg, etterfulgt av et panel bestående av flere sentrale kjønnsforskere som arbeider i feltet.

Konferansedeltakelse:

Juni/juli 2014: Deltakelse i Brussel på den internasjonale konferansen Gender Summit i Brussel, hvor tema var From Ideas to Markets: Excellence in mainstreaming gender into research, innovation, and policy. Se reisebrev fra konferansen på foreningens nettside, under «Nytt fra foreningen»: http://kjonnsforskningsforeningen.no/

Juni 2015: Deltakelse på Forskningsrådets konferanse EnGendering Excellence.
I samarbeid med Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) arrangerte Forskningsrådet en konferanse om kjønnsperspektiver i forskningens innhold. Konferansen gikk over to dager hvor norske og internasjonale forskere presenterte hvorfor kjønnsperspektiver er grunnleggende for å sikre høy kvalitet i forskningen. Foreningen v/Kari Nyheim Solbrække var representert i paneldiskusjon begge dagene. Nestleder og flere av styrets medlemmer deltok på konferansen.

Arrangementet fikk flere oppslag i etterkant av konferansen, hvor Foreningens forslag til initiativ for å styrke kjønnsforskningens infrastruktur i Norge ble lansert.

I kjølvannet av konferansen ble Foreningen i samarbeid med Senterlederne Christine M. Jacobsen, Senterleder SKOK, UiB, Anne-Jorunn Berg, Senterleder STK, UiO Ann Therese Lotherington, Senterleder Kvinnforsk, UiT, Merete Lie, Senterleder, SKF, NTNU invitert av Forskningsrådet til å komme med et mer utvidet skriftlig forslag til infrastruktur for kjønnsforskning. Innspillet ble utviklet skriftlig og oversendt Forskningsrådet medio august hvor hovedbudskapet var at det etableres en Nasjonal infrastruktur for kjønnsforskning og integrering av kjønnsperspektiver i forskning, med følgende komponenter:

a. Kjønnsperspektiver sikres innenfor programmene gjennom at en viss prosentandel av de utlyste midlene settes av til: i) egne forskningsprosjekter (inkludert grunnforskningsprosjekter)
ii) og/eller integrerte komponenter i prosjektene

b. Der det vurderes relevant involveres personer med kompetanse i kjønnsforskning i utarbeidingen av programnotat og programplaner

c. Kjønnsforskningskompetanse sikres i programkomitéene gjennom komiteenes sammensetning og generell kompetanseheving

d. En felles arena med ressurser til nettverksarbeid og faglige møteplasser etableres for de som jobber med kjønnsperspektiver på tvers av programmene

e. Det settes av administrative ressurser til å vedlikeholde infrastrukturen på sikt

Økonomi

Resultatet for 2014 er i tråd med forventningene (note 1). Foreningens økonomiske grunnlag er betalende medlemskap hvor medlemmene mottar Tidsskrift for kjønnsforskning. Medlemstallet har gått noe ned i løpet av styreperioden. Dette skyldes blant annet at foreningen i samarbeid med Kilden har hatt en «opprydding» i medlemsporteføljen der duplikatmedlemsskap fra tidligere år, er blitt slettet. Foreningen har per d.d. i overkant av 100 betalende medlemmer.

Styret har grunnet det usikre inntektsgrunnlaget vært svært forsiktig med midlene og derfor blant annet arrangert de fleste styremøtene på SKYPE, og nedprioritert deltakelse på den internasjonale kjønnsforskningsarenaen, til fordel for etablering av og satsning på nasjonale møteplassarenaer.

Som vedlagt budsjett og regnskap viser har vi svært lave møte- og reisekostnader og styrets medlemmer har i stor grad dekket møter og reiser med egne midler mot å legge en del av Foreningens midler inn på opprusting av nettsiden, elektronisk innbetalingsportal inkludert. Det er også lagt inn en hel del egeninnsats fra foreningens medlemmer for å opprette og vedlikeholde nytt nettsted og Facebook-side.

Note 1: Per 1.10.2015 er det kun brukt kr. 3 188 som er fordelt på datakostnader/nettleie, medlemskap i epws og porto. I tillegg kommer enkelte styremedlemmers reiseutgifter til Kjønnsforskning NÅ og Generalforsamlingen i Bergen, november 2015.

Styrets anbefalinger etter styreperioden 2012-2015

  • Styret anbefaler at erfaringsoverføring mellom det gamle og det nye styret prioriteres, og at det arrangeres et erfaringsdelingsmøte tidlig i 2016.
  • Styret anbefaler at fokus fremdeles holdes høyt på Forskningsrådets mainstreamings-politikk, herunder forslagene til forsterket infrastruktur for kjønnsforskning.
  • Styret anbefaler at Foreningens nettside videreutvikles innenfor neste styreperiode. Det kan også aktuelt å gå i dialog med Kilden med hensyn til teknisk administrasjon av siden, da denne per d.d. ivaretas av Kilden.
  • Styrets anbefaling er å holde aktivitetene på facebook-siden i gang ved jevnlig «posting», og at kanalen brukes aktivt for å nå ut til flere – og til å rekruttere medlemmer, da det viser seg at innleggene leses og deles.
  • Nytt styre bør vurdere å opprette en twitter-konto, for å nå ut med budskap fra konferanser styremedlemmer deltar på, raskt og effektivt. Dette arbeidet ble igangsatt men ikke fullført i innværende styreperiode, for å begrense omfanget av arbeid.
  • Foreningens mandat om å skape møteplasser for kjønnsforskningsmiljøer i Norge har funnet en god form gjennom Kjønnsforskning Nå! Styret anbefaler derfor at det fokuseres på å opprettholde dette arrangementet også fremover – og at Generalforsamlingen legges til konferansen, da nåværende styre har gode erfaringer med dette.
  • Tidsskrift for kjønnsforskning går fra 2017 over til Open Acess, noe som vil få konsekvenser for medlemskapsgrunnlaget til Foreningen. Dette vil være et tema på kontaktmøtet i Bergen, 22. oktober 2015, og det er derfor ikke grunnlag p.t. å fremme noen konkrete råd til det nye styret, men styret har gjerne dialog om muligheter og begrensninger ved en slik struktur på et erfaringsdelingsmøte på nyåret.

Oslo, 9. oktober 2015
Kari Nyheim Solbrække, styreleder og Marianne Løken, nestleder

%d bloggere like this: