Vedtekter

Reviderte vedtekter for Forening for kjønnsforskning i Norge (FOK)

Vedtatt på generalforsamling (27/5/2021). Endringer framhevet.

Formål

§1

Forening for kjønnsforskning i Norge (FOK) er en uavhengig nasjonal fagpolitisk medlemsorganisasjon som består av enkeltpersoner med interesse for feminisme og tverrfaglig kjønnsforskning.

§2

Foreningen arbeider for å:

 1. skape møteplasser for kjønnsforskere på tvers av forskningsmiljøer, fag og disipliner.
 2. utvikle nasjonale, nordiske og internasjonale samarbeid og nettverk.
 3. fremme diskusjon og engasjement rundt fag og forskningspolitiske temaer.
 4. bidra til å bedre rammevilkår for kjønnsforskningen ved å arbeide mot Forskningsråd, myndigheter og andre institusjoner.

Medlemskap og samtykke

§3

 1. Enhver som tilslutter seg vedtektene, kan bli medlem av foreningen.
 2. Medlemskapet trer i kraft når kontingenten er betalt, og gjelder for et kalenderår.
 3. Utmeldelse skjer via brev/epost til styret eller sekretær. Kontingent refunderes ikke.

§4

Alle medlemmer er kjent med foreningens personvernerklæring, og har samtykket til å motta nyhetsbrev og annen kommunikasjon fra foreningen.

Generalforsamling, valg og stemmegivning

§5

 1. Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ, og skal om mulig avholdes i forbindelse med KjønnsforskningNÅ!
 2. Innkalling til generalforsamlingen skal inneholde en tentativ dagsorden, og skal offentliggjøres seinest åtte uker før møtet via brev/e-post til medlemmer, hjemmeside og andre sosiale media. Forslag til saker kan sendes via brev/e-post til styret eller sekretær inntil fire uker før møtet. Endelig dagsorden offentliggjøres seinest tre uker før møtet.
 3. Generalforsamlingens dagsorden skal inneholde følgende punkter
  1. Velkommen ved leder
  2. Konstituering (valg av møteledelse, referent, tellekorps og protokollunderskrivere)
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Styrets beretning
  5. Godkjenning av regnskap og budsjett
  6. Fastsettelse av kommende års kontingent
  7. Valg

§6

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 4 ukers varsel når et flertall i styret eller 1/4 av medlemmene krever dette skriftlig.

§7

 1. Ved valg velges leder, nestleder, kasserer, øvrige styremedlemmer, revisor og valgkomité. Styret velges for to år, og gjenvalg kan kun finne sted to ganger. Generalforsamlingen skal sikre bredde og variasjon i sammensetningen av styret.
 2. For at et regnskap skal kunne godkjennes, skal det være gjennomgått av en valgt revisor.
 3. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer. Generalforsamling velger leder.

§8

Ved stemmegiving har hvert medlem én stemme som utøves ved personlig frammøte. Kontingent skal være betalt før generalforsamlingens start.

Daglig drift: Styret, arbeidsoppgaver, utvalg

§9

 1. Styret er ansvarlig for foreningens daglige drift.
 2. Styret skal ha syv medlemmer, inkludert leder og nestleder, samt tre numeriske varamedlemmer.
 3. Styret er beslutningsdyktig hvis minst fire av medlemmene avgir stemme. Vedtak gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 4. Det skal føres referat fra alle styremøter.

§10

Hver styreperiode innledes med å utarbeide en handlingsplan der særlige satsningsområder avklares. Blant de faste arbeidsoppgavene er å:

 1. arrangere generalforsamling hvert annet år.
 2. arrangere årlige kontaktmøter
 3. delta med en til to representanter til styret i Nordic Association of Feminist and Gender Research.
 4. spre informasjon om fag og forskningspolitiske temaer.

§11

 1. Dersom det ikke lar seg gjøre å samle hele styret, kan leder og nestleder utgjøre et arbeidsutvalg, som representerer foreningen mellom styremøtene.
 2. Styret kan også nedsette andre utvalg for å ivareta foreningens ulike interesser. Disse utvalg kan delegeres myndighet for å handle på foreningens vegne, dog med orientering til arbeidsutvalg eller styre.

§12

Medlemmene kan opprette lokalforeninger eller undergrupper med egen ledelse.

Vedtektsendringer og oppløsning

§13

 1. Vedtektsendringer kan foreslås av alle medlemmer. Endringsforslag sendes til medlemmene minst fire uker før generalforsamlingen.
 2. Endringsforslag vedtas med et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmene på en generalforsamling.

§14

 1. Foreningen kan oppløses med et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmene på en generalforsamling. Vedtaket må gjentas på en ekstraordinær generalforsamling før det er gyldig.
 2. Ved oppløsning fatter den ekstraordinære generalforsamlingen vedtak om hvordan foreningens midler skal benyttes.

*************************************************************

Gjeldende vedtek

Vedtatt på generalforsamlingen 26.05.2010

§1 Formål

Forening for kjønnsforskning i Norge er en faglig sammenslutning, som arbeider for å:

 • bidra til å bedre rammevilkårene Forskningsrådet, myndighetene og andre institusjoner setter for norsk kjønnsforskning
 • bidra til å synliggjøre betydningen av kjønnsforskning i kultur og samfunn
 • skape møteplasser og å legge til rette for kontakt mellom våre medlemmer og mellom kjønnsforskere rundt fag og forskningspolitiske temaer.

§2 Medlemskap

Forening for kjønnsforskning i Norge er en landsomfattende organisasjon, som består av enkeltpersoner.

Enhver som tilslutter seg vedtektene, kan bli medlem av foreningen. Med godkjenning av medlemskapet samtykker medlem i å motta nyhetsbrev og annen kommunikasjon fra foreningen. Medlemskapet trer i kraft når kontingenten er betalt.

Utmeldelse skjer skriftlig til foreningens styre eller sekretariat. Kontingenten refunderes ikke.

§3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og avholdes hvert annet år – senest i løpet av første halvår andre året.

Generalforsamlingen skal om mulig avholdes sammen med en faglig konferanse.

Generalforsamlingens dagsorden skal inneholde følgende punkter:

1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering (valg av møteledelse, referent, tellekorps og protokollunderskrivere)
3. Godkjenning av dagsorden
4. Styrets beretning
5. Godkjenning av regnskap og budsjett
6. Fastsettelse av kommende års kontingent
7. Valg

Innkalling til generalforsamlingen skal inneholde forslag til dagsorden og skal sendes ut åtte uker før møtet. Forslag til saker kan sendes til styret inntil fire uker før møtet. Endelig dagsorden sendes ut fire uker før møtet.

Hvert medlem har én stemme som utøves ved personlig frammøte. Kontingent skal være betalt før generalforsamlingens start.

Generalforsamlingen velger leder, nestleder, styremedlemmer, revisorer og valgkomité.
Styret skal ha syv medlemmer, inkludert leder og nestleder, samt tre numeriske varamedlemmer. Styret velges for to år. Gjenvalg kan kun finne sted to ganger. Generalforsamlingen skal sikre bredde og variasjon i sammensetningen av styret. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer. Komiteens leder velges separat.
For at et regnskap skal kunne godkjennes, skal det være gjennomgått av valgte revisorer.

§4 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 4 ukers varsel når et flertall i styret eller 1/4 av medlemmene krever dette skriftlig.

Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen og kan ikke heves før protokollen er godkjent.

§5 Styret

Forening for kjønnsforskning i Norge ledes av et styre på syv medlemmer, der leder og nestleder utgjør et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget representerer foreningen mellom styremøtene.

Styret er beslutningsdyktig hvis minst fire av medlemmene avgir stemme. Vedtak gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Foreningens sekretariat har tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerrett.

§6 Utvalg

Styret kan nedsette utvalg for å ivareta foreningens ulike interesser. Disse utvalg kan delegeres myndighet for å handle på foreningens vegne, dog med orientering til arbeidsutvalg eller styre.

§7 Lokale foreninger

Medlemmene kan opprette lokalforeninger eller undergrupper med egen ledelse.

§8 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan foreslås av alle medlemmer. Endringsforslag sendes til medlemmene minst fire uker før generalforsamlingen.
Endringsforslag vedtas med et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmene på en generalforsamling.
Foreningen kan oppløses med et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmene på en generalforsamling. Vedtaket må stadfestes på nytt på en ekstraordinær generalforsamling.
Hvis foreningen oppløses, gjør den ekstraordinære generalforsamlingen vedtak om hvordan foreningens midler skal benyttes.

%d bloggere liker dette: